Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pacify /'pæsifai/  

  • Động từ
    (pacified)
    làm nguôi cơn giận; làm dịu nỗi đau khổ (của ai)
    ông ta cố gắng làm nguôi cơn giận của các chủ nợ bằng cách trả lại một phần số tiền
    bình định, dẹp yên