Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

composedness /kəm'pouzidnis/  

  • Danh từ
    tính bình tĩnh, tính điềm tĩnh