Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprise /kəm'praiz/  

  • Động từ
    (không dùng ở thì tiếp diễn)
    bao gồm, gồm có
    cuốn từ điển này gồm khỏang 50,000 từ
    hai cậu bé và một con chó là khán giả duy nhất của người diễn trò trên đường phố