Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

composedly /kəm'pəʊzidli/  

  • Phó từ
    [một cách] bình tĩnh; [một cách] điềm tĩnh