Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constitute /'kɒnstitju:t/  

 • Động từ
  tạo thành, cấu thành
  twelve months constitute a year
  mười hai tháng tạo thành một năm
  ông ta có bản chất là có thể chấp nhận chỉ trích mà không óan giận
  (không dùng ở thì tiếp diễn) là
  my decision does not constitute a precedent
  quyết định của tôi không phải là một tiền lệ
  thiết lập, thành lập
  constitute somebody arbitrator
  chỉ định ai làm trọng tài
  họ lập ông làm chủ tịch

  * Các từ tương tự:
  constituter