Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingredient /in'gri:diənt/  

  • Danh từ
    thành phần
    thành phần của một chiếc bánh ngọt
    thành tố
    trí tưởng tượng và sự làm cật lực là thành tố của thành công