Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chuồng gà
  Động từ
  (thường + up, in)
  nhốt giam
  tôi bị nhốt trong nhà cả ngày

  * Các từ tương tự:
  cooper, cooperage, coopery