Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  incentive [to do something]
  cái khuyến khích, vật khích lệ
  material incentive
  khuyến khích vật chất

  * Các từ tương tự:
  Incentive payment systems, incentive wage