Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impulse /'impʌls/  

 • Danh từ
  cảm hứng đột ngột, ý muốn bất chợt
  he felt an irresistible impulse to jump
  nó chợt có ý muốn nhảy lên không cưỡng được
  sự bốc đồng; cơn bốc đồng
  a man of impulse
  người bốc đồng
  sức đẩy tới; sự thúc đẩy
  thúc đẩy sự bành trướng công nghiệp
  xung động
  xung động thần kinh
  on impulse
  bất chợt
  on impulse, I picked up the phone and rang my sister in Australia
  bất chợt, tôi nhấc ống điện thoại và gọi cho chị tôi ở Australia

  * Các từ tương tự:
  impulse buying