Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impulse buying /'impʌls,baiiŋ/  

  • sự mua sắm tùy hứng