Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đẩy tới, sự thúc đẩy
    lực đẩy