Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều stimuli)
  tác nhân kích thích, nhân tố kích thích
  the nutrient in the soil acts as a stimulus to growth (to make the plans grow)
  chất dinh dưỡng trong đất là tác nhân kích thích sự sinh trưởng của cây
  her words of praise were a stimulus to work harder
  lời khen của chị ta là một nhân tố kích thích làm việc tích cực hơn