Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

momentum /mə'mentəm/  /moʊ'mentəm/

 • Danh từ
  động lượng
  the sledge gained momentum as it ran down the hill
  xe trượt tuyết tính được động lượng khi nó chạy xuống đồi
  đã phát triển
  cuộc vận động thay đổi hiến pháp đang lấy đà một cách chậm chạp

  * Các từ tương tự:
  momentum m