Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (vật lí) động lượng, xung
    angular m. mômen động (lượng)
    generalized m. xung suy rộng, động lượng suy rộng
    gyroscopic m. mômen hồi chuyển