Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Incentive payment systems   

  • (Kinh tế) Hệ thống thanh toán khuyến khích