Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incentive wage /in'sentiv'weidʤ/  

  • Danh từ
    tiền lương theo sản phẩm (nhằm khuyến khích sản xuất)