Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kinetic /ki'netik/  

 • Tính từ
  [thuộc] động lực, do động lực
  kinetic energy
  động năng

  * Các từ tương tự:
  kinetic art, kinetically, kineticist, kinetics