Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll)
  đẩy [tới]
  xe đẩy (chạy) bằng máy
  sự nghiện ma túy đẩy hắn tới một cuộc đời tội ác

  * Các từ tương tự:
  propellant