Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remonstrate /'remənstreit/  /ri'mɒnstreit/

  • Động từ
    phản đối; than phiền
    remonstrate against cruelty to children
    phản đối sự tàn bạo đối với trẻ em