Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

logically /'lɒdʒikli/  

  • Phó từ
    [một cách] lô gích