Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

economical /,i:kə'nɒmikl/ /,ekə'nɒmikl/  

  • Tính từ
    tiết kiệm
    kinh tế

    * Các từ tương tự:
    economically