Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conservative /kən'sɜ:vətiv/  

 • Tính từ
  bảo thủ
  old people are usually more conservative than young people
  người già thường bảo thủ hơn giới trẻ
  (thường Conservative) đảng Bảo thủ (Anh)
  Conservative candidates
  ứng cử viên đảng Bảo thủ
  dè dặt, vừa phải
  she is conservative in the way she dresses
  cô ta vừa phải trong cách ăn mặc
  there must have been a thousand people hereat a conservative estimate
  phải có đến một nghìn người ở đây, theo sự ước tính dè dặt
  Danh từ
  người bảo thủ
  (thường Conservative) đảng viên đảng Bảo thủ

  * Các từ tương tự:
  Conservative Party, conservatively, conservativeness