Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fundamentalist /fʌndə'mentəlist/  

  • (tôn giáo)
    Tính từ
    [theo thuyết] chính thống
    Danh từ
    người theo thuyết chính thống