Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, Tính từ
    [người] kiên trì nguyên tắc
    a true-blue Tory
    một đảng viên Bảo thủ kiên trì nguyên tắc