Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (xấu) cố chấp, bảo thủ, hẹp hòi
    hidebound views
    quan điểm bảo thủ