Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rightist /'raitist/  

 • Danh từ
  (chính trị)
  người phe hữu, người cánh hữu
  Tính từ
  (chính trị)
  [thuộc] phe hữu, [thuộc] cánh hữu