Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Conservative Party /kənsɜ:vətiv ,pɑ:ti/  

  • đảng Bảo thủ (Anh)