Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-wing /,rait'twiŋ/  

  • Tính từ
    (chính trị)
    [thuộc] cánh hữu

    * Các từ tương tự:
    right wing