Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (chính trị)
  cánh hữu
  ở cánh hữu của Đảng Lao động

  * Các từ tương tự:
  right-wing