Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conservatively /kən'sɜ:vətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] bảo thủ