Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

middle-of-the-road /,midl 'əv 'ðə 'rəʊd/  

  • Tính từ
    ôn hoà, không cực đoạn (quan điểm chính trị…)

    * Các từ tương tự:
    middle-of-the-roader