Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đảng viên Đảng bảo thủ (Anh)
  Tính từ
  [thuộc] Đảng bảo thủ (Anh)

  * Các từ tương tự:
  Toryism