Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Toryism /'tɔ:riiszəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa [của Đảng] bảo thủ (Anh)