Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arguable /'ɑ:gjʊəbl/  

 • Tính từ
  còn phải bàn cãi
  an arguable theory
  một lý thuyết còn phải bàn cãi
  không chắc chắn, còn nghi vấn, đáng ngờ
  an arguable decision
  một quyết định đáng ngờ