Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credible /'kredəbl/  

 • Tính từ
  có thể tin được, đáng tin
  a credible report
  bản báo cáo đáng tin
  it seems barely credible
  điều đó dường như không thể tin được

  * Các từ tương tự:
  Credible threat, credibleness