Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credibleness /kredi'biliti/  

  • Danh từ
    sự tín nhiệm; sự đáng tin
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khủng hoảng về tín nhiệm