Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đe doạ khả tin; Đe doạ có thể thực hiện được