Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thể giữ được, có thể bảo vệ được
  a tenable position
  một vị trí có thể giữ được
  có thể biện hộ được
  the view that the earth is flat is no longer tenable
  quan điểm cho rằng quả đất là dẹt không còn có thể biện hộ được nữa
  có thể giữ (trong bao lâu đó)
  this office is tenable for a period of three years
  chức vụ đó có thể giữ được trong thời gian là ba năm

  * Các từ tương tự:
  tenableness