Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thể đứng vững được
  a viable plan
  một kế hoạch có thể đứng vững được
  có thể sống và phát triển được
  viable foetuses
  thai nhi có thể sống và phát triển được