Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sustainable /səs'teinəbl/  

 • Tính từ
  có thể chống đỡ được
  có thể chịu đựng được
  có thể xác nhận được, có thể chứng minh được

  * Các từ tương tự:
  Sustainable development