Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-thought-out   

  • Tính từ
    được cân nhắc kỹ; có cơ sở (kế hoạch...)