Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

authoritatively /ɔ:'θɒrətətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] có thẩm quyền, [một cách] tin được
    [một cách] có quyền lực
    [một cách] có quyền uy, [một cách] hách dịch