Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được chứng nhận, được nhận thực, được chứng thực
  certified milk
  sữa đã kiểm nghiệm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được đảm bảo giá trị
  (y học) được chứng nhận là mắc bệnh tinh thần

  * Các từ tương tự:
  certified cheque, certified public accountant