Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có sức thuyết phục, khiến người ta phải tin theo
  persuasive arguments
  những lý lẽ có sức thuyết phục

  * Các từ tương tự:
  persuasively, persuasiveness