Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corpulent /'kɔ:pjʊlənt/  

  • Tính từ
    mập, béo, mập mạp

    * Các từ tương tự:
    corpulently, corpulentness