Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vạm vỡ; sự to béo