Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unchecked /,ʌn't∫ekt/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    không cản lại được, không kìm lại được
    rumours spreading unchecked
    lời đồn đại lan ra không kìm lại được