Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pandemic /pæn'demik/  

 • Danh từ
  (y học)
  dịch lớn
  Tính từ
  (y học)
  [thuộc] dịch lớn; phát triển rộng (bệnh dịch)