Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrestrained /,ʌnri'streind/  

 • Tính từ
  không bị kiềm chế, không bị nén lại, được thả lỏng
  unrestrained anger
  cơn giận không được kiềm chế

  * Các từ tương tự:
  unrestrainedly, unrestrainedness