Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undisciplined /ʌn'disiplind/  

  • Tính từ
    không vào khuôn phép, vô kỷ luật